Close
Netherlands — NL
Aanpassen
Menu

CE & regelgeving

CE markering op producten in de passieve brandpreventie

Wat is CE markering

CE-markering heeft twee doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER (Europese Economische Ruimte)
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

CE markering is verplicht wanneer er voor een product een hEN (geharmoniseerde Europese norm) bestaat. U kunt hier zoeken in de huidige hEN normen: LINK

In de betreffende hEN kunt u in de ‘scope’ lezen of deze van toepassing is op uw product. In bijlage (Annex) ZA staat alle informatie met betrekking tot CE markering; hoe te labelen, wat te testen, binnen welk ‘niveau’ uw product valt etc.

Onder de CPR (Construction Products Regulation) is het vanaf 1 juli 2013 verplicht CE markering aan te brengen op een product waarvoor een hEN bestaat. Voor doorvoering -en voegafdichtingen bestaat nog geen geharmoniseerde norm.

Vrijwillige CE markering

Het is mogelijk om CE markering voor een product te verkrijgen waarvoor nog geen hEN is opgesteld. Dat gaat op grond van een ETA (European Technical Assessment). Bijvoorbeeld voor een manchet kan door een TAB (Technical Assessment Body) een ETA worden geschreven.

De fundamentele eisen, zoals hieronder gegeven, staan daarin aangegeven met de behaalde prestatie:

  • mechanische weerstand en stabiliteit
  • brandveiligheid
  • hygiëne, gezondheid en milieu
  • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
  • bescherming tegen geluidshinder
  • energie en warmtebehoud
  • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Met betrekking tot de eis ‘brandveiligheid’ wordt voor brandwerende doorvoeringen de ETAG 026-2 gebruikt. Dat is een European Technical Approval Guideline, oftewel een document wat aangeeft hoe aan de verschillende eisen kan worden voldaan. Voor brandwerendheid wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Europese testnorm EN 1366-3.

CE-markering op grond van een ETA geldt uitsluitend voor de fabrikant die de betreffende ETA heeft aangevraagd en verkregen. De fabrikant vermeldt in de prestatieverklaring (DoP; Declaration of Performance) zijn product- en adresgegevens en de prestaties en beoogde toepassingen van zijn product. Ook moet de DoP de toegepaste Europese geharmoniseerde productnormen of ETA's noemen.

Waarom vrijwillige CE markering?

ORYX® is onderdeel van een Europese organisatie en wil voorop lopen qua regelgeving en Europees geteste oplossingen. Er wordt steeds vaker, zelfs door gemeentes, gevraagd naar CE gemarkeerde producten. Dit simpelweg omdat ‘construction products’ in Europa moeten zijn voorzien van CE markering wanneer daarvoor een hEN bestaat.

Op dit moment is de hEN voor brandwerende doorvoeringen nog in de maak, maar het zeker dat de geharmoniseerde norm er komt.

Het Bouwbesluit 2012 en Europese normen

In de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt Europese verordening nr. 305/2011 aangestuurd. Dat is een verordening ‘tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)’. EER staat voor Europese Economische Ruimte.

Samenvatting verordening nr. 305/2011

De regelgeving van de lidstaten schrijft voor dat bouwwerken zo moeten zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij de veiligheid van personen, huisdieren of goederen niet in gevaar brengen en geen schade toebrengen aan het milieu. Die regelgeving is van directe invloed op de voorschriften voor bouwproducten. Die voorschriften zijn op hun beurt vervat in nationale productnormen, nationale technische goedkeuringen en andere nationale technische specificaties en bepalingen inzake bouwproducten, die zo uiteenlopend zijn dat zij het handelsverkeer binnen de Unie belemmeren.

In de laatste zin wordt aangegeven dat nationale regelgeving zo uiteenlopend is dat dit het handelsverkeer binnen de Unie belemmerd. Er wordt vanuit de Europese Unie dan ook aangestuurd en gereguleerd om Europese normen te gebruiken.

Het Bouwbesluit stuurt daar ook al op aan; Europese normen prevaleren boven nationale regelgeving. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van Eurocodes in Europa al verplicht voor het berekenen van staalconstructies.

Meer info over onze producten